Begeleiding

Leervaardigheden 1ste graad: LEVA en LEVA+

LEVA
Onze leerlingen uit het 1ste en 2de jaar trainen een aantal specifieke leervaardigheden zoals het opmaken van een studieplanning, het ontwikkelen van een efficiënte studiemethode en studiehouding.
Ze leren werken met een leerstofoverzicht bij de voorbereiding van een examenperiode.

LEVA+
Een leerling die hiervoor extra ondersteuning nodig heeft, kan aansluiten bij LEVA+ waarbij er meer individueel of in kleine groepjes wordt gewerkt.

Leervaardigheden 2de graad: LEMO/ Leerateliers/ studie/-coaching

De leerlingen van de 2de graad leggen in november de LEMO-test af. Deze test is een wetenschappelijk onderbouwde zelfreflectietest die een beeld geeft van de leercompetenties en de motivatiekenmerken van elke leerling.

Om de werkpunten uit de LEMO-test aan te pakken, organiseren we wekelijks leerateliers.

Leerlingen uit de 2de graad die extra begeleiding willen voor de vakken Frans en/of wiskunde kunnen terecht bij de coach.

Competentietraining en onderzoekscompetenties 3de graad / vrije studie

In het 5de jaar trainen we wekelijks de vaardigheden die in het 6de jaar verder worden uitgediept in het vak ‘onderzoekscompetenties’ en rechtstreeks voorbereiden op hoger onderwijs.

Voor de leerlingen uit de derde graad bieden we ook ‘de vrije studie’ aan. Leerlingen die over de nodige maturiteit beschikken, studeren samen in kleine groepjes in klaslokalen. De leerlingenbegeleider is tijdens de vrije studie beschikbaar voor de leerlingen.

Coaching in de 3de graad

In onze school voorzien we remediëring voor de vakken wiskunde (in eerste instantie voor de leerlingen die 4u wiskunde volgen) en Frans.

Voor elke leerling is het eerste aanspreekpunt de vakleerkracht, maar leerlingen kunnen voor wiskunde en Frans wekelijks ook bij een coach terecht tijdens het studieuur.

De coach legt zich toe op het remediëren van tekorten in zowel de basisleerstof die eerder in de schoolloopbaan moest verworven worden als in de nieuwe leerstof.

Daarnaast focust de coach zich op de motivatie van de leerlingen en de leercompetenties eigen aan Frans en wiskunde.

Zowel voor Frans als wiskunde verwachten we dat de leerlingen in eerste instantie zelfstandig oefenen en naar hun coach gaan met concrete vragen.

Als ze bij hun coach komen, zijn ze dan ook steeds voorbereid. We vragen een grote inspanning van de leerlingen.

Sociale vaardigheden

De leerlingenbegeleider traint in overleg met de andere teamleden de sociale vaardigheden van de leerlingen zodat onze leerlingen zich sterker voelen, gezonde keuzes leren maken en risico’s leren inschatten.

Tijdens het schooljaar worden in de verschillende jaren initiatieven genomen waarbij sociale vaardigheden, samenwerking, groepsgeest en verantwoordelijkheid een grote rol spelen.

In het 1ste jaar wordt het trainen van sociale vaardigheden mee opgenomen in het lesuur Mens & Samenleving (1 uur per week). Om deze doelstellingen te bereiken gebruiken we een waaier aan werkvormen en activiteiten: kringgesprekken, energizers, ... Op die manier stimuleren we ook de groepsgeest binnen de klas. Tijdens de eerste weken van het schooljaar leggen we de nadruk op het welbevinden van de leerlingen binnen de nieuwe school en het leren kennen van de klasgenoten.

Specifiek voor de derdejaars staat een dag relationele en seksuele vorming op het programma.

Leerlingbegeleiding 1ste graad

Sociaal-emotionele begeleiding

Leerlingen met socio-emotionele problemen kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht.

Elke leerling verliest wel eens de pedalen, komt nu en dan in de knoop met zijn of haar gevoelens of botst wel eens met één of meerdere personen.

De leerlingenbegeleider stimuleert de leerling om zelf voorstellen te doen omtrent mogelijke ‘hulp- en verbeteracties’.

Studiekeuzetrajectbegeleiding

Kiezen voor een onderwijsvorm en studierichting bij de overstap naar de 2de graad, de 3de graad en het hoger onderwijs is belangrijk maar niet altijd even makkelijk.

Om onze leerlingen en hun ouders bij deze keuze te helpen, hanteert de school een stappenplan.

De klassenraad, de graadcoördinator, de leerlingenbegeleider, de leerkrachten en de CLB-medewerker begeleiden het studiekeuzetraject van elke leerling.

Ondersteuning, remediëring en uitdaging op maat

De leerlingenbegeleider overlegt met de leerkrachten en andere participanten om een beeld te vormen van de ontwikkeling en de vorderingen van de leerling. Wat zijn de sterktes van de leerling? Waar loopt het minder goed?

De leerlingenbegeleider zoemt in op leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, of leerlingen die meer uitdagingen vragen.

Er wordt samen gezocht naar maatregelen en redelijke aanpassingen (bv. bij leerlingen met dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ADD, ASS, ...) zodat de leerling zoveel mogelijk binnen de gewone klaswerking kan functioneren en groeien.

Deze overlegmomenten resulteren indien nodig in een individueel begeleidings- of handelingsplan waarin alle hulpmaatregelen zijn opgenomen.

Hetzelfde traject wordt gevolgd voor een leerling die meer uitdagingen nodig heeft. Sommige leerlingen stellen vast dat zij met een minimum aan inspanning de leerinhouden kunnen oppikken. Echter daarmee hebben deze leerlingen niet noodzakelijk de juiste leer- of studievaardigheden ontwikkeld. De coach voor snellerenden start een project op volgens de interesse van die leerling, uitgaande van ons sterk ontwikkeld zorgbeleidsplan. Tijdens één of meerdere lesuren kan een leerling aan een individueel project werken. De leerling wordt hierbij begeleid door een vakleerkracht. In Google Drive wordt een logboek bijgehouden. Op die manier kunnen betrokken leerkrachten en ouders de vorderingen bijhouden en de leerling aanmoedigen.

Leerlingen met dyslexie kunnen tijdens het examen met een laptop voorzien van de voorleesfunctie van het programma SPRINT+ werken.

Als de klassenraad aangeeft dat een leerling extra tijd nodig heeft, kan de leerling het examen in de tijdsklas afleggen. De leerling krijgt hierbij extra tijd om het examen af te werken.

Bij al deze acties worden de ouders betrokken. We voorzien op regelmatige tijdstippen oudercontacten of nodigen de ouders uit voor een individueel gesprek.

Individuele trajecten

In de derde graad kunnen leerlingen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte een individueel traject volgen. 

Dit individueel traject vertrekt steeds vanuit een zorgvraag, gesteld door de leerling en zijn/haar ouders. De begeleidende, bijzondere klassenraad beslist of op de zorgvraag kan worden ingegaan.

 

Wenst u nog meer informatie over hoe we de zorg en de begeleiding van onze leerlingen in de school aanpakken?